WU - Warunki Umowy

Ogólne warunki świadczenia usług przez App Trend Sp z o. o.
Raporty ESEF w programie Consolia XBRL Reporting

Warunki Umowy dotyczące udzielenia licencji niewyłącznej na korzystanie z programu komputerowego „Consolia XBRL Reporting” oraz określające warunki świadczenia przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy innych usług

(WU dla przedsiębiorców)

1.[Definicje pojęć]

Użyte w WU określenia oznaczają:

1.1. WU – niniejsze „Warunki Umowy dotyczące udzielenia licencji niewyłącznej na korzystanie z programu komputerowego „Consolia XBRL Reporting” oraz określające warunki świadczenia przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy innych usług”.

1.2. Umowa – umowa zawarta przez Strony, której treść określają WU, o ile Strony nie postanowiły inaczej.

1.3 .Licencjodawca – App Trend spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-853), ul. Poznańska 62/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344621, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792369278, REGON 301336052, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 PLN. Ewentualna zmiana firmy (nazwy) Licencjodawcy, jego formy prawnej, siedziby lub adresu siedziby, sądu rejestrowego lub jego wydziału, miejsca przechowywania akt rejestrowych, wysokości kapitału zakładowego, numerów identyfikacyjnych, nie stanowi zmiany WU, jednakże wymaga ogłoszenia na stronie internetowej Licencjodawcy lub powiadomienia Licencjobiorcy o takiej zmianie w formie dokumentowej.

1.4. Licencjobiorca – posiadająca status przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła Umowę z Licencjodawcą.

1.5. Strony – łącznie Licencjodawca i Licencjobiorca.

1.6. Strona – każda ze Stron z osobna.

1.7. Program – program komputerowy pod nazwą „Consolia XBRL Reporting” służący do sporządzania raportów rocznych w  tym sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za lata obrotowe rozpoczynające się 1.01.2020 r. lub później w formacie XHTML, a ponadto skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF – przy użyciu języka znaczników XBRL (według standardu Inline XBRL).

1.8. Licencja – licencja na korzystanie z Programu udzielana przez Licencjodawcę Licencjobiorcy na podstawie WU o zakresie, warunkach oraz terminie obowiązywania określonych w WU.

1.9. Zarejestrowany Użytkownik – zarejestrowany użytkownik Programu wraz z przypisaną do niego stacją roboczą oraz zidentyfikowany jako Zarejestrowany Użytkownik w Systemie Obsługi Zgłoszeń Serwisowych. W okresie obowiązywania Umowy w zakresie Usług serwisowych Licencjodawca realizuje Zgłoszenia serwisowe dotyczące Zarejestrowanego Użytkownika w ramach wynagrodzenia z tytułu Usług serwisowych.

1.10. Użytkownicy – osoby fizyczne zatrudnione przez Licencjobiorcę, niezależnie od podstawy prawnej świadczenia pracy, którym Licencjobiorca przyznał zgodnie z WU prawo do korzystania w jego imieniu lub na jego rzecz z Programu..

1.11. Dokumentacja – aktualna dla danej wersji Programu instrukcja jego obsługi, zgodnie z którą Licencjobiorca powinien korzystać z Programu. Zmiany Dokumentacji nie stanowią zmiany WU oraz Umowy.

1.12. Błąd – wystąpienie nieplanowanego ograniczenia w prawidłowym działaniu Programu, wskutek którego korzystanie z Programu przez Licencjobiorcę jest utrudnione, bądź całkowicie lub częściowo niemożliwe. Wyróżnia się następujące rodzaje (kategorie) Błędu:

1.12.1 Błąd krytyczny – Błąd Programu, który całkowicie uniemożliwia korzystanie z Programu;

1.12.2 Błąd wysoki – Błąd Programu polegający na tym, że nie działają podstawowe funkcje Programu;

1.12.3 Błąd niski – pozostałe Błędy Programu, niespełniające przesłanek Błędu krytycznego lub Błędu wysokiego.

Przy czym pojęcie Błędu (w ramach którego wyróżnia się Błąd krytyczny, Błąd wysoki i Błąd niski) nie obejmuje Błędów sprzętowych zdefiniowanych poniżej. Przykłady Błędu krytycznego, Błędu wysokiego oraz Błędu niskiego są wskazane na stronie internetowej Licencjodawcy sprawozdania-xbrl.pl/przyklad. Ewentualna zmiana przykładów Błędów na stronie internetowej Licencjodawcy nie stanowi zmiany WU oraz Umowy.

1.13. Błąd sprzętowy – wszelkie przypadki nieprawidłowego działania lub niedziałania Platformy sprzętowo-systemowej, za które odpowiada Licencjobiorca i do których usunięcia jest on zobowiązany, na własny koszt i ryzyko.

1.14. Platforma sprzętowosystemowa – należące do Licencjobiorcy infrastruktura IT oraz programy, których wymagane przez Licencjodawcę parametry, w celu zapewnienia prawidłowego działania Programu, zawiera specyfikacja dostępna na stronie internetowej Licencjodawcy sprawozdania-xbrl.pl/specyfikacja. Ewentualna zmiana specyfikacji nie stanowi zmiany WU i Umowy.

1.15. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych – system informatyczny zarządzany przez Licencjodawcę, wykorzystywany, m.in. w celu rejestracji i obsługi Zgłoszeń serwisowych (zgłoszeń Błędu). Jest on udostępniany do korzystania Licencjobiorcy, m.in. w zakresie umożliwiającym mu zgłaszanie Błędów.

1.16. Czas reakcji – czas liczony od chwili wysłania przez System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych w odpowiedzi na przesłane przez Licencjobiorcę Zgłoszenie serwisowe – generowanej automatycznie przez ten system wiadomości z prośbą o oczekiwanie przez Licencjobiorcę na emailowe potwierdzenie przez Licencjodawcę przyjęcia Zgłoszenia serwisowego do momentu rozpoczęcia przez Licencjodawcę działań zmierzających do zweryfikowania i ewentualnego wyeliminowania Błędu opisanego w Zgłoszeniu serwisowym. Przy czym jeśli email, o jakim mowa jest w zdaniu pierwszym został wysłany w czasie przypadającym poza Dni robocze, wówczas Czas reakcji liczony jest od pierwszej godziny najbliższego Dnia roboczego, uwzględniając zakres godzinowy Dni roboczych. Czas reakcji rozpoczyna swój bieg tylko wówczas, gdy Zgłoszenie serwisowe zawiera wszystkie wymagane informacje określone w WU.

1.17. Czas naprawy – czas od chwili wysłania przez Licencjodawcę do Licencjobiorcy, w ramach Systemu Obsługi Zgłoszeń Serwisowych, drugiego emaila z potwierdzeniem przyjęcia przez Licencjodawcę Zgłoszenia serwisowego do momentu zakończenia działań zmierzających do usunięcia Błędu lub zastosowania obejścia lub zastosowania rozwiązania zastępczego lub ustalenia przez Licencjodawcę, że przyczyną nieprawidłowego działania lub niedziałania Programu nie jest Błąd. W przypadku konieczności udostępnienia Programu eksploatowanego przez Licencjobiorcę, wraz z wprowadzonymi przez niego danymi do Programu, w celu zidentyfikowania Błędu lub jego usunięcia, Czas naprawy liczy się od chwili udostępnienia Licencjodawcy Programu w taki sposób, aby mógł on rozpocząć na nim swoje działania.

1.18. Usługi serwisowe – odpłatne usługi świadczone przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy polegające na weryfikowaniu lub usuwaniu Błędów na zasadach określonych w WU. Usługi serwisowe objęte okresową opłatą z tego tytułu obejmują wyłącznie Zarejestrowanych Użytkowników.

1.19. Aktualizacja – każda zmiana Programu udostępniona Licencjobiorcy w okresie obowiązywania Umowy, w szczególności modyfikacje Programu, rozszerzenia, kolejne wersje.

1.20. Cennik – aktualny cennik Licencjodawcy, określający wynagrodzenie Licencjodawcy należne z tytułu świadczenia przez niego na rzecz Licencjobiorcy określonych w Cenniku usług lub przekazywany Licencjobiorcy przed zawarciem Umowy w formie dokumentowej, np. pocztą email. Z chwilą zawarcia Umowy Licencjobiorca akceptuje Cennik.

1.21. Pracownik Licencjodawcy – pracownik Licencjodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz osoby i inne podmioty, które świadczą na rzecz Licencjodawcy usługi, w szczególności informatyczne, na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Licencjodawcą.

1.22. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (Godziny robocze), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Licencjodawcy.

1.23. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.24. Prace rozwojowe – dodatkowe usługi świadczone przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy, inne niż Usługi serwisowe, realizowane za zgodą Licencjobiorcy, za odrębnym wynagrodzeniem ustalonym przez Strony.

 

 

2.[Postanowienia ogólne]

2.1. Licencjobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami działania Programu oraz Dokumentacją oraz stosowania się do zaleceń i instrukcji zawartych w interfejsie Programu i Dokumentacji.

2.2. Program stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, zaś dysponentem majątkowych praw autorskich lub licencjobiorcą w zakresie niezbędnych licencji jest Licencjodawca.

2.3. Naruszenie praw autorskich do Programu przez Zarejestrowanego Użytkownika lub Użytkownika jest równoznaczne z naruszeniem praw autorskich do Programu przez Licencjobiorcę.

2.4. Wynagrodzenie należne Licencjodawcy od Licencjobiorcy z tytułu Wdrożenia oraz udzielenia Licencji na okres do dnia 31.12.2021 r., wynika z Cennika lub oferty złożonej przez Licencjodawcę i przyjętej przez Licencjobiorcę lub oferty złożonej w tym zakresie przez Licencjobiorcę i przyjętej przez Licencjodawcę. Cennik określa także wynagrodzenie Licencjodawcy z tytułu innych, odpłatnych usług świadczonych przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy. Jeśli Cennik nie stanowi odmiennie, ceny lub wynagrodzenia są płatne z góry, tj. przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi przez Licencjodawcę.

2.5. Wszystkie ceny lub wynagrodzenia są cenami lub wynagrodzeniami netto i zostaną powiększone o podatek od towarów i usług według obowiązującej w dacie wystawienia faktury stawki tego podatku.

2.6. Terminy płatności wszystkich faktur wystawianych przez Licencjodawcę określone są w Cenniku, a w przypadku braku wskazania takich terminów w Cenniku, termin zapłaty wynosi 14 dni od dnia doręczenia danej faktury do Licencjobiorcy, chyba że Umowa stanowi odmiennie.

2.7. Licencjodawca jest uprawniony do przesyłania lub udostępniania Licencjobiorcy faktur drogą elektroniczną, zaś Licencjobiorca zobowiązuje się faktury tą drogą odbierać.

2.8. Wysokość wszystkich wynagrodzeń lub cen objętych Umową, w tym Cennikiem, ulega corocznej waloryzacji, proporcjonalnie do zmian wysokości średniorocznego „wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem” w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanym przez Prezesa GUS, chyba że wskaźnik ten był ujemny (wówczas waloryzacja nie następuje). Waloryzacja będzie następować w pierwszym kwartale każdego roku, przy czym zwaloryzowane wynagrodzenia lub ceny będą obowiązywały ze skutkiem od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Zmiana wysokości wynagrodzeń lub cen nie stanowi zmiany WU i Umowy, jednakże wymaga powiadomienia Licencjobiorcy o dokonanej waloryzacji w formie dokumentowej.

2.9. W przypadku opóźnienia Licencjobiorcy w zapłacie całości lub części, w tym raty wynagrodzenia lub ceny należnej Licencjodawcy, Licencjodawca wezwie Licencjobiorcę w formie dokumentowej do uregulowania wspomnianej należności i wyznaczy w tym celu dodatkowy 7-dniowy termin, zaś w razie jego bezskutecznego upływu ma prawo powstrzymać się z realizacją swoich świadczeń przewidzianych w Umowie na rzecz Licencjobiorcy, z zachowaniem prawa do otrzymania wynagrodzenia lub ceny także za okres, w którym świadczenia nie były realizowane, z przyczyn, o jakich mowa powyżej.

 

3.[Wdrożenie Programu]

3.1. Program jest udostępniany Licencjobiorcy do korzystania po dokonaniu instalacji oraz zdalnego wdrożenia przez Licencjodawcę na Platformie sprzętowo-systemowej (Wdrożenie). Wdrożenie, o ile Cennik tak stanowi, obejmuje dwa etapy/warianty (etap I i etap II). Wzorzec raportu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostanie zaimplementowany w Programie na podstawie uzgodnionego na dzień zawarcia Umowy wzorca skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z zastosowaniem algorytmów obliczeniowych zdefiniowanych w Programie oraz z uwzględnieniem obligatoryjnego formatu XHTML oraz standardu Inline XBRL, które determinują formę wizualizacji i prezentacji treści, w szczególności tabel.

3.2. Wysokość i zasady zapłaty wynagrodzenia Licencjodawcy z tytułu Wdrożenia są uzależnione od wybranego przez Licencjobiorcę wariantu Wdrożenia. Warianty Wdrożenia są przedstawione w Cenniku lub w korespondencji spełniającej wymogi formy dokumentowej. Harmonogram dla danego wariantu Wdrożenia określa Cennik lub jest uzgadniany przez Strony w formie dokumentowej.

3.3. Wdrożenie może być realizowane przez Licencjodawcę z pomocą osób trzecich, za których działania lub zaniechania Licencjodawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

3.4. Licencjobiorca jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z Licencjodawcą w toku Wdrożenia.

3.5. Licencjobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości wyłącznie w przypadku, gdy:

3.5.1 w razie możliwości przetestowania Programu, do dnia 7.01.2021 r., na oficjalnej bramce udostępnionej w tym celu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) –  jeżeli Program nie przejdzie testów na wspomnianej bramce, przy czym tę okoliczność stwierdza się nie wcześniej niż 7.01.2021 r., zaś Licencjodawca nie usunie, w sposób zawiniony, stwierdzonych usterek Programu w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty wezwania go przez Licencjobiorcę do ich usunięcia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przy czym Licencjobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości nie później niż w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu 45-dniowego terminu, o jakim mowa w zdaniu poprzednim;

3.5.2 wyłącznie w razie braku możliwości przetestowania Programu na oficjalnej bramce KNF w terminie do dnia 7.01.2021 r., w trybie opisanym w pkt. 3.5.1. powyżej –  jeżeli Program nie przejdzie testów na wskazanym przez Licencjodawcę, międzynarodowym walidatorze, przy czym tę okoliczność stwierdza się nie wcześniej niż 12.01.2021 r., zaś Licencjodawca nie usunie, w sposób zawiniony, stwierdzonych usterek Programu w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty wezwania go przez Licencjobiorcę do ich usunięcia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przy czym Licencjobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości nie później niż w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu 45-dniowego terminu, o jakim mowa w zdaniu poprzednim.

3.6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Licencjobiorcę w trybie opisanym w pkt. 3.5. powyżej, z powodu zawinionych okoliczności leżących po stronie Licencjodawcy, Licencjodawca: (a) zwróci Licencjobiorcy 100% (sto procent) otrzymanego faktycznie od Licencjobiorcy wynagrodzenia brutto z tytułu Wdrożenia, za wyjątkiem przypadku, gdy Wdrożenie obejmuje dwa Etapy (warianty) – wówczas obowiązek zwrotu dotyczy wyłącznie wynagrodzenia z tytułu I Etapu Wdrożenia) oraz (b) zapłaci Licencjobiorcy karę umowną w wysokości 5% (pięć procent) otrzymanego faktycznie od Licencjobiorcy wynagrodzenia netto z tytułu Wdrożenia. W przypadku odstąpienia od Umowy, o ile Wdrożenie obejmowało dwa Etap (warianty), Licencjobiorcy nie przysługuje zwrot wynagrodzenia brutto z tytułu II Etapu (wariantu II) Wdrożenia (projekt rozszerzeń taksonomii) – w tym przypadku Licencjobiorca jest uprawniony do zachowania i korzystania z rezultatów prac powstałych w trakcie tego Etapu (wariantu). Licencjobiorca nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli skutecznie przekazał co najmniej jeden raport roczny, w tym jednostkowe sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub testową wersję jednego z tych dokumentów przy wykorzystaniu Programu lub gdy zrobił to w jego imieniu lub na jego rzecz lub działając w swoim imieniu Licencjodawca, a także w sytuacji gdy bez winy Licencjodawcy niemożliwe było przekazanie ww. dokumentów przez wadliwe działanie oficjalnej bramki KNF (Systemu ESPI), pomimo podjęcia przez Licencjodawcę należytych działań w celu usunięcia usterek lub wad Programu. 

 

 4.[Licencja na korzystanie z Programu]

4.1. Z chwilą zapłaty przez Licencjobiorcę pierwszej rocznej opłaty licencyjnej, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Programu na terytorium Polski w ramach jednego kodu LEI (Legal Entity Identifier), zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w Umowie.

4.2. Pierwsza roczna opłata licencyjna obejmuje okres do dnia 31.12.2021 r., niezależnie od daty uiszczenia tej opłaty, o ile zapłata nastąpiła nie później niż w terminie płatności wskazanym na fakturze wystawionej przez Licencjodawcę.

4.3. Z zastrzeżeniem pkt. 4.2.powyżej, jeśli Cennik nie stanowi odmiennie, opłata licencyjna jest płatna w terminie do 10 stycznia każdego roku obowiązywania Umowy począwszy od 1.01.2022 r., a wszystkie roczne opłaty licencyjne są uiszczane z góry.

4.4. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony, przy czym:

4.4.1. Licencjodawca może wypowiedzieć Licencję w każdym czasie, z zachowaniem terminu wypowiedzenia, to jest na rok naprzód, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego;

4.4.2. Licencjobiorca może wypowiedzieć Licencję w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że rozwiązanie Licencji następuje na koniec roku kalendarzowego, w którym Licencjodawca otrzymał oświadczenie Licencjobiorcy o wypowiedzeniu Licencji.

4.5. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Licencji skutkuje rozwiązaniem Umowy w tej samej dacie, w szczególności w zakresie Usług serwisowych.

4.6. Wypowiedzenie Licencji wymaga zachowania przez Strony formy określonej dla każdej z nich w pkt. 9.1. WU.

4.7. Kod źródłowy Programu jest objęty tajemnicą przedsiębiorstwa Licencjodawcy i nie jest udostępniany Licencjobiorcy.

4.8. Licencja nie uprawnia Licencjobiorcy do:

4.8.1 tłumaczenia kodu wynikowego Programu,

4.8.2 wprowadzania zmian w kodzie źródłowym Programu,

4.8.3 dekompilowania lub deasemblowania całości lub części Programu,

4.8.4 dokonywania tłumaczeń, zmian układu lub innych zmian w Programie,

4.8.5 udostępniania Programu osobom trzecim,

4.8.6 przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z Licencji na osobę trzecią.

 

5.[Aktualizacje]

5.1. W ramach opłaty licencyjnej Licencjobiorca uzyskuje prawo do otrzymywania Aktualizacji, przy czym o kierunkach i zakresie rozwoju Programu, w tym stworzeniu Aktualizacji decyduje wyłącznie Licencjodawca.

 

6.[Usługi serwisowe]

6.1. Licencjobiorca zobowiązany jest dokonywać zgłoszeń Błędów (Zgłoszeń serwisowych) przy wykorzystaniu Systemu Obsługi Zgłoszeń Serwisowych. Zgłoszenie Błędu w innej formie nie skutkuje rozpoczęciem biegu odpowiednio Czasu Reakcji lub Czasu Naprawy. W ramach opłaty za Usługi serwisowe Licencjodawca realizuje wyłącznie Zgłoszenia serwisowe dotyczące Zarejestrowanych Użytkowników. W ramach wspomnianej opłaty są one realizowane wyłącznie w sposób zdalny do czterech Zarejestrowanych Użytkowników. W ramach opłaty za Usługi serwisowe Licencjobiorca może dokonać jednej zmiany Zarejestrowanego Użytkownika na rok w okresie objętym tą opłatą.

6.2. Każde Zgłoszenie serwisowe musi, pod rygorem jego bezskuteczności, zawierać następujące informacje (informacja z ppkt. 6.2.8. WU jest fakultatywna):

6.2.1 imię i nazwisko osoby dokonującej Zgłoszenia serwisowego,

6.2.2 imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby będącej Zarejestrowanym Użytkownikiem,

6.2.3 data i godzina pojawienia się Błędu,

6.2.4 wstępna propozycja rodzaju (kategorii) Błędu,

6.2.5 opis, w czym się Błąd przejawia (tzw. objawy Błędu, komunikat Programu z informacją o Błędzie),

6.2.6 miejsce wystąpienia Błędu (np. funkcje, formatki, raporty w Programie),

6.2.7 informacje niezbędne do replikacji Błędu w celu analizy jego przyczyny (np. dane wejściowe do formatki, kolejne kroki w menu, sposób wywołania usługi),

6.2.8 opcjonalnie załącznik w formie pliku (skan ekranu, importowany plik, itp.).

6.3. Licencjodawca jest zobowiązany podjąć odpowiednie działania wówczas, gdy Zgłoszenie serwisowe będzie kompletne, tzn. będzie zawierało wszystkie informacje określone w ppkt. 6.2.1.-6.2.7 powyżej.

6.4. Po przesłaniu każdego Zgłoszenia serwisowego System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych wygeneruje automatycznie wiadomość do osoby dokonującej Zgłoszenia serwisowego, która będzie zawierała prośbę o oczekiwanie na potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia serwisowego. Te czynności nie są równoznaczne z odebraniem (przyjęciem) Zgłoszenia serwisowego. Taki skutek następuje dopiero z chwilą wysłania przez Licencjodawcę do Licencjobiorcy, w ramach Systemu Obsługi Zgłoszeń Serwisowych, drugiej wiadomości email, która będzie zawierała potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia serwisowego oraz nadany temu zgłoszeniu przez Licencjodawcę numer.

6.5. Zgłoszenia serwisowe są przyjmowane przez Licencjodawcę w Dni robocze, uwzględniając ich zakres godzinowy. Zgłoszenie serwisowe przesłane przez Licencjobiorcę w czasie nieobjętym zdaniem pierwszym uważa się za doręczone Licencjodawcy z chwilą rozpoczęcia pierwszej godziny najbliższego Dnia roboczego, uwzględniając jego zakres godzinowy, następującego po dniu faktycznego doręczenia Licencjodawcy przedmiotowego zgłoszenia.

6.6. Czas reakcji wynosi dla:

6.6.1 Błędu krytycznego – 4 h (cztery godziny),

6.6.2 Błędu wysokiego – 8 h (osiem godzin),

6.6.3 Błędu niskiego – 12 h (dwanaście godzin).

6.7. Czas naprawy wynosi dla:

6.7.1 Błędu krytycznego – 1 (jeden) pełny Dzień roboczy,

6.7.2 Błędu wysokiego – 2 (dwa) pełne Dni robocze,

6.7.3 Błędu niskiego – 5 (pięć) pełnych Dni roboczych lub w ramach najbliższej Aktualizacji.

6.8. Czas reakcji i Czas naprawy są liczone (biegną) wyłącznie w ramach Dni roboczych.

6.8. Czas reakcji lub Czas naprawy ulegają wydłużeniu, jeśli Zarejestrowany Użytkownik wskazany w Zgłoszeniu serwisowym, jest niedostępny dla Licencjodawcy w czasie Dni roboczych.

6.10. W przypadku, gdy wskutek weryfikacji przez Licencjodawcę otrzymanego Zgłoszenia serwisowego lub prowadzonych na jego podstawie prac okaże się, że zgłoszona wadliwość działania Programu jest wynikiem innego zdarzenia niż Błąd, w szczególności Błędu sprzętowego, nieprawidłowego sparametryzowania oprogramowania Licencjobiorcy, innego niż Program, wówczas Licencjodawca będzie uprawniony do obciążenia Licencjobiorcy kosztami weryfikacji danego Zgłoszenia serwisowego oraz kosztami wykonanych ewentualnie prac.

6.11. Do Czasów reakcji i Czasów naprawy nie wlicza się czasów niezbędnych do odtworzenia przez Licencjobiorcę swoich systemów informatycznych lub baz danych, jak również czasów zapewniania przez Licencjobiorcę prawidłowego działania Platformy sprzętowo-systemowej.

6.12. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu rękojmi za wady Programu lub Dokumentacji.

6.13. Licencjobiorca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy, na swój koszt, dostosowywać niezwłocznie Platformę sprzętowo-systemową do konfiguracji oraz parametrów określonych przez Licencjodawcę zgodnie z Umową. Do czasu spełnienia tych wymogów nie biegną Czasy reakcji, ani Czasy naprawy.

6.14. Postanowienie pkt. 3.3. WU stosuje się odpowiednio do Usług serwisowych, przy czym Licencjodawca rozpoczyna świadczenie Usług serwisowych po zakończeniu wszystkich etapów Wdrożenia, jednak nie wcześniej niż z datą otrzymania od Licencjobiorcy okresowej opłaty należnej z tego tytułu.

6.15. Z tytułu świadczenia Usług serwisowych Licencjodawcy należne jest wynagrodzenie zgodnie z aktualnym Cennikiem.

6.16. Usługi serwisowe świadczone w odniesieniu do innych stacji roboczych lub innych Użytkowników niż Zarejestrowani Użytkownicy powyżej liczby czterech nie są objęte okresową opłatą z tytułu świadczenia Usług serwisowych i podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu.

6.17. Umowa w zakresie Usług serwisowych zostaje zawarta na czas nieoznaczony, jednakże jej okres obowiązywania będzie nie krótszy niż okres obowiązywania Licencji. Umowa w zakresie Usług serwisowych ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Licencji bez obowiązku zwrotu wcześniej uiszczonej ceny lub wynagrodzenia za niewykorzystany okres korzystania z Usług serwisowych.

 

7.[Poufność]

7.1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy informacje poufne drugiej Strony, pod warunkiem, że Strona ujawniająca informacje poufne każdorazowo zastrzegła w sposób wyraźny poufność takich informacji, chyba że są to informacje powszechnie znane albo ujawnienie przedmiotowych informacji jest niezbędne do wykonania przez drugą Stronę obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązującego przepisu prawa lub prawidłowego wykonania Umowy. Nie uważa się za informacje poufne informacji zawartych w jawnych i powszechnie dostępnych dokumentach, rejestrach, publikacjach.

7.2. Licencjobiorca zobowiązuje się zachować w poufności treść Umowy oraz wszelkich ofert złożonych mu przez Licencjodawcę.

7.3. Strony zobowiązują się do przetwarzania wzajemnie powierzonych lub udostępnionych danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).

7.4. Licencjodawca oświadcza, że znane są mu przepisy „rozporządzenia MAR”, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Licencjodawca zobowiązuje się nie wykorzystywać w sposób bezprawny, ani też nie ujawniać bez podstawy prawnej informacji poufnych w rozumieniu rozporządzenia MAR.

7.5. W każdym przypadku, gdy Licencjobiorca przekazuje Licencjodawcy informacje o Błędzie lub konsultuje inną kwestię związaną z Programem lub udostępnia eksploatowany Program, powinien przekazać Licencjodawcy zanonimizowane informacje lub dane dotyczące Licencjobiorcy lub zmienić wartość takich informacji lub danych w taki sposób, aby nie doszło do przekazania Licencjodawcy informacji poufnych w rozumieniu rozporządzenia MAR (np. poprzez przekazanie danych historycznych lub publicznie dostępnych). Licencjobiorca przekazując Licencjodawcy informacje poufne powinien je zawsze odpowiednio zaszyfrować, uzgadniając uprzednio z Licencjodawcą sposób (formę) szyfrowania.

7.6. W przypadku naruszenia postanowień pkt. 7.1., 7.3. lub 7.4. WU Strona, która dopuściła się naruszenia, będzie zobowiązana zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 5.000 złotych (pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Na wypadek wielości naruszeń, łączna i całkowita odpowiedzialność Stron wobec siebie z tytułu przewidzianej w zdaniu poprzednim kary umownej zostaje ograniczona do kwoty 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Stron do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej oraz łącznego ich limitu, na zasadach ogólnych, z wyłączeniem utraconych korzyści, poza przypadkiem, gdy Licencjobiorca uchybił obowiązkom lub obowiązkowi określonemu w pkt. 7.5 WU (wówczas obowiązuje limit jednostkowej i łącznej kary umownej oraz brak możliwości dochodzenia odszkodowania ponad wspomniane limity kar umownych).

7.7. W przypadku, gdy Licencjobiorcą jest spółka, która nie jest emitentem zidentyfikowanym numerem LEI, o jakim mowa w pkt. 4.1. WU lub Licencjobiorcą jest podmiot świadczący usługi na rzecz wspomnianego emitenta, np. usługi księgowo-rachunkowe, doradcze lub konsultingowe, wówczas  w przypadku naruszenia przez Licencjodawcę postanowień pkt. 7.1., 7.3. lub 7.4. WU, Licencjobiorca będzie uprawniony wezwać Licencjodawcę do zapłaty kar umownych w ramach limitów, o jakich mowa w pkt. 7.6. powyżej. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Licencjobiorcy do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej oraz ich łącznego limitu, na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że całkowita łączna odpowiedzialność Licencjodawcy wobec Licencjobiorcy z tytułu naruszenia postanowień pkt. 7.1., 7.3. lub 7.4.WU zostaje ograniczona do rzeczywistych i udowodnionych przez Licencjobiorcę strat poniesionych bezpośrednio przez ww. emitenta (wyłącza się odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu utraconych korzyści Licencjobiorcy oraz wspomnianego emitenta). 

7.8. Nie stanowi naruszenia poufności przekazanie przez Licencjodawcę niezbędnych danych stanowiących informacje poufne, zobowiązanym do zachowania w poufności: doradcom, w tym audytorom, radcom prawnym, wspólnikom, pracownikom lub współpracownikom zaangażowanym w realizację Umowy, organom władzy publicznej i sądom uprawnionym do otrzymania wspomnianych danych.

7.9. Zapłata przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy kar umownych lub odszkodowania na skutek naruszenia przez Licencjodawcę obowiązku zachowania poufności, na podstawie postanowień odrębnej umowy zawartej pomiędzy Stronami, zwalnia Licencjodawcę z obowiązku zapłaty na rzecz Licencjobiorcy kar umownych lub odszkodowania z tytułu tych samych zdarzeń na podstawie WU (brak kumulacji kar umownych lub odszkodowań przewidzianych w odrębnych umowach).  

 

 8.[Odpowiedzialność Licencjodawcy]

8.1. Z zastrzeżeniem pkt. 7.6. WU, całkowita łączna odpowiedzialność Licencjodawcy wobec Licencjobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu szkód spowodowanych Błędami lub innymi wadami Programu, zostaje ograniczona do rzeczywistych i udowodnionych przez Licencjobiorcę strat (wyłącza się odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu utraconych korzyści Licencjobiorcy), spowodowanych wyłącznie winą umyślną lub rażącym niedbalstwem Licencjodawcy, a także do kwoty maksymalnie 100% pierwszej opłaty licencyjnej netto za korzystanie z Programu oraz pierwszej opłaty netto za Usługi serwisowe.

8.2. Licencjodawca nie odpowiada wobec Licencjobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy spowodowanego siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, od niego niezależnym, o charakterze nadzwyczajnym, jak np. pożarem, powodzią, silnym mrozem, intensywnymi opadami śniegu, deszczem nawalnym, huraganem, trzęsieniem ziemi, klęską żywiołową, strajkiem, zamieszkami, wojną, rozruchami społecznymi.

8.3. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy przewidziane w WU pozostają w mocy w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu, z zastrzeżeniem pkt 10.10. WU.

8.4. W przypadku, gdy z Programu będą korzystały, za zgodą Licencjobiorcy, także inne spółki z grupy kapitałowej Licencjobiorcy oraz inne podmioty, w szczególności powiązane osobowo lub kapitałowo z Licencjobiorcą, jego akcjonariuszami lub członkami organów, Strony oświadczają, że Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, w tym odszkodowawczej, względem wspomnianych podmiotów, zaś w przypadku kierowania przez nie roszczeń bezpośrednio względem Licencjodawcy, Licencjobiorca zobowiązuje się zwolnić niezwłocznie Licencjodawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec tych podmiotów. Licencjobiorca zobowiązuje się informować wszelkie podmioty, którym udzieli dostępu do Programu, o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Licencjodawcy przewidzianych w Umowie.   

 9.[Rozwiązanie Umowy]

9.1. Po zakończeniu Wdrożenia, każda ze Stron może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem wskazanym w postanowieniach WU (vide: pkt 4.4. WU oraz 6.17 WU). Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania przez Licencjodawcę formy dokumentowej, zaś przez Licencjobiorcę formy pisemnej.

9.2. Licencjodawca może rozwiązać Umowę w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem uprzedniego wezwania Licencjobiorcy do zaniechania naruszeń w terminie 7 dni przy zachowaniu formy dokumentowej, w przypadku, gdy:

9.2.1 Licencjobiorca naruszył w sposób rażący postanowienia Umowy lub WU,

9.2.2 Licencjobiorca naruszył prawa autorskie do Programu lub Dokumentacji.

9.2.3 Licencjobiorca opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia lub ceny lub ich części, powyżej 14 dni,

9.2.4 Licencjobiorca utracił status przedsiębiorcy,

9.2.5 w stosunku do Licencjobiorcy ogłoszono upadłość lub wszczęto postępowanie likwidacyjne.

 

 10.[Postanowienia końcowe]

10.1. Licencjobiorca jest zobowiązany doręczać Licencjodawcy wszelkie oświadczenia woli lub wiedzy mające formę pisemną na adres siedziby Licencjodawcy oraz kopie tych oświadczeń na adres Biura nr II Licencjodawcy, tj. App Trend sp. z o.o. ul. Sobieszewska 3/ B 203-212, 85-713 Bydgoszcz, pod rygorem bezskuteczności doręczenia Licencjodawcy danego oświadczenia, przy czym każda kopia zostanie nadana tego samego dnia, co oryginał oświadczenia kierowany na adres siedziby Licencjodawcy.

10.2. Licencjobiorca nie jest uprawniony bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Licencjodawcy:

10.2.1 przenosić prawa lub obowiązki wynikających z Umowy lub WU na osobę trzecią,

10.2.2 ustanowić prawa na prawach wynikających z Umowy lub WU.

10.3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie WU okaże się nieważne, Umowa lub WU pozostają w mocy co do pozostałych postanowień, a w miejsce postanowień dotkniętych nieważnością stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa.

10.4. Do Umowy i WU stosuje się przepisy prawa polskiego.

10.5. Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy lub WU lub powstałe na tle interpretacji ich postanowień będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny dla siedziby Licencjodawcy.

10.6. Licencjodawca jest uprawniony do używania firmy oraz znaku towarowego, w tym logotypu Licencjobiorcy, w celu informowania osób trzecich o świadczeniu usług na rzecz Licencjobiorcy, w szczególności udostępnianiu na jego rzecz Programu, przez okres obowiązywania Umowy. Licencjobiorca może żądać zaprzestania używania przez Licencjodawcę jego firmy oraz znaku towarowego poprzez zgłoszenie żądania w formie pisemnej. Licencjodawca zobowiązuje się do zaprzestania używania firmy oraz znaku towarowego Licencjobiorcy w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania, o jakim mowa powyżej, za wyjątkiem przypadków, w których dalsze używanie firmy oraz znaku towarowego Licencjobiorcy jest wymagane przepisami prawa.

10.7. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian WU lub wydania nowych WU.

10.8. Zmiany określone w WU jako niestanowiące zmiany WU, a także zmiany danych kontaktowych Licencjodawcy, nie uprawniają Licencjobiorcy do rozwiązania Umowy w trybie tam opisanym.

10.9. W zakresie objętym WU wyłączone jest stosowanie jakichkolwiek wzorców umów przedstawionych, uznawanych, wydanych, bądź stosowanych przez Licencjobiorcę (klauzula defensywna).

10.10. W razie sprzeczności treści jakiejkolwiek odrębnej umowy zawartej pomiędzy Stronami, a dotyczącej przedmiotu, do którego odnoszą się WU, a WU, pierwszeństwo stosowania przysługuje postanowieniom wspomnianej umowy.

10.11. Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Licencjodawcy o wszelkich zmianach swoich danych rejestrowych lub ewidencyjnych lub kontaktowych pod rygorem skuteczności doręczenia wszelkich oświadczeń dokonanych przez Licencjodawcę na dotychczasowe dane kontaktowe lub adres Licencjobiorcy.