Przykłady błędu krytycznego, wysokiego oraz niskiego

Wydruki ze strony internetowej www.sprawozdania-xbrl.pl/przyklad, zawierające przykłady Błędu krytycznego, Błędu wysokiego oraz Błędu niskiego.

1) imię i nazwisko osoby dokonującej Zgłoszenia serwisowego,
Jan Kowalski

2) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby kontaktowej po stronie Zamawiającego (na potrzeby weryfikacji i usunięcia Błędu) będącej Użytkownikiem Programu,
Jan Kowalski, 22-…

3) data i godzina pojawienia się Błędu,
13.07.2021 godz. 10.45

wstępna propozycja rodzaju (kategorii) Błędu,
– przykład dla błędu krytycznego/wysokiego/niskiego

a. krytyczny
Nie można uruchomić aplikacji, system operacyjny informuje o technicznej przyczynie błędu.
Po uruchomieniu aplikacji nie można wywołać żadnej opcji programu, pomimo prawidłowego zainstalowanego wszystkich komponentów aplikacji.
Brak możliwości otwarcia poprawnie zdefiniowanej i zapisanej taksonomii.

b. wysoki
Brak możliwości otwarcia raportu audytora.
Zmiana nazwy konceptu nie zapamiętuje się.
Nie widzę części tagowań, podczas gdy inne są widoczne.

c. niski
Brak możliwości pobrania aktualnej licencji.
Brak wyświetlania hierarchii konceptów w warstwach taksonomii.

5) opis, w czym się Błąd przejawia (tzw. objawy Błędu, komunikat Programu z informacją o Błędzie),
– Przy zapamiętywaniu wartości w tabeli program wyświetla komunikat: Błąd numer 12345.
– Program nie zgłasza żadnego komunikatu o błędzie, ale dane pozostają niezmienione po wpisaniu nowych wartości.

6) miejsce wystąpienia Błędu (np. funkcje, formatki, raporty w Programie),
– Program Consolia XBRL Reporting, wprowadzanie danych do tabel
– Konwerter z obrotówki zgłasza błąd, komplet plików w załączniku

7) informacje niezbędne do replikacji Błędu w celu analizy jego przyczyny (np. dane wejściowe do formatki, kolejne kroki w menu, sposób wywołania usługi),
Po otwarciu programu, klikam przycisk Otwórz, wybieram właściwy plik z dysku i potwierdzam. Po wczytaniu pliku pokazuje się komunikat o błędzie: “Nnnn”.

8) opcjonalnie załącznik w formie pliku (skan ekranu, importowany plik, itp.).
– Załączam pliki do konwertera, przy których zgłaszany jest błąd.
– Zrzut z ekranu z błędnym wyświetlaniem widoku