Komunikat KNF

Komisja Nadzoru Finansowego o ESMA w sprawie ESEF
Sprawozdania ESEF w programie Consolia XBRL Reporting

Komunikat wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego dotyczący jednolitego formatu raportowania w stosunku do raportów okresowych (ESEF) według wskazań ESMA: data aktualizacji 16 stycznia 2018

Na stronie KNF – Komisji Nadzoru finansowego opublikowano zbiór podstawowych informacji podanych przez ESMA a dotyczących interesującego nas tematu – obowiązkowych raportów finansowych we wspólnym formacie. Dowiadujemy się w nim, ze znane są już nie tylko standardy techniczne ale także wymogi wykorzystania taksonomii ESEF dla wszystkich Europejskich emitentów papierów wartościowych.

W wyniku stosownych dyrektyw oraz regulacji Unii Europejskiej od 1 stycznia 2020 roku wszystkie roczne skonsolidowane raporty przygotowane przez europejskie spółki emitujące papiery wartościowe a będące dopuszczone do obrotu w rynku regulowanym Unii Europejskiej muszą zostać wykonane w ESEF: europejskim jednolitym formacie raportowania.

Sprawozdania te muszą spełniać następujące wymogi techniczne:

  • roczne raporty finansowe skonsolidowane (według MSR) – format XHTML + dane finansowe inline XBRL
  • roczne raporty finansowe emitentów bez wymogów sporządzania raportów skonsolidowanych (według MSR) – format XHTML ale bez obowiązku oznaczania danych finansowych w inline XBRL

Dwuletnia faza próbna

Dla sprawnego przebiegu procesu zaznajomienia się z technologią i jej wymogami ESMA zaproponowała dwuletni okres przystosowawczy. Po ostatecznym zatwierdzeniu przez Komisję Europejską tych standardów technicznych będą one obowiązywały dla wszystkich emitentów papierów wartościowych na działających na terenie wspólnego europejskiego rynku.

KNF zwraca też uwagę na to że ESMA przygotowała szereg materiałów instruktażowych i wyjaśniających założenia techniczne i logiczne nowego formatu raportów finansowych. Wśród nich należy wymienić przykłady Sprawozdań Finansowych Skonsolidowanych XHTML z danymi finansowymi inline XBRL, specyfikację technologiczną czy szereg dedykowanych tematyce stron internetowych.